Công tác tập huần và thực hành kỹ năng phòng cháy chữa cháy của cán bộ giáo viên nhà trường