Lịch phân công trực công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCov

Theo sự chỉ đạo của Sở giáo dục Thành phố Hà Nội về việc cho học sinh nghỉ học nhằm đảm bảo phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp nCov. Nhà trường đã xây dựng phân công lịch trực trong những ngày trẻ nghỉ học, thành phần gồm Ban giám hiệu và các đòng chí giáo viên nhân viên.