1. Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 9/1/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của CCHC nhà nước và Đơn vị sự nghiệp công lập.

2. Thông tư số 52/TT/2020/TT-BGD&ĐT ngày 31/12/2020 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc Ban hành Điều lệ trường mầm non.

3. Quyết định số 14/2017/QĐ-UBND ngày 13/4/2017 của UBND thành phố Hà Nội về việc Ban hành Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

1. http://vbpl.vn/bonoivu/Pages/vbpq-van-ban-goc.aspx?dvid=320&ItemID=47825

2. https://moet.gov.vn/van-ban/vanban/Pages/chi-tiet-van-ban.aspx?ItemID=1394

3. https://luatvietnam.vn/can-bo/quyet-dinh-14-2017-qd-ubnd-uy-ban-nhan-dan-tp-ha-noi-113861-d2.html