Thông báo Kế hoạch tuyển sinh và lịch làm việc của Hội đồng tuyển sinh  năm học 2020 - 2021 của nhà trường