Hoạt động tạo hình: Dán lá vàng ( Nhà trẻ 24 - 36 tháng D4)

Giáo viên thực hiện: Đỗ Thị HàGBHY8248.mp4