Hoạt động PTVĐ: Ném xa bằng 2 tay ( Nhà trẻ 24 - 36 tháng D3)

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị NgânQRAQ5449.mp4