Hoạt động PTVĐ: Đi bước qua vật cản ( Nhà trẻ 24 - 36 tháng D3)

Giáo viên thực hiện: Nguyễn Thị Ngân