Hoạt động PTVĐ: Đi bước qua vật cản ( Nhà trẻ 24 - 36 tháng D2)

Giáo viên thực hiện: Phí Thị NgaODWV1576.mp4