Hoạt động LQVT " Nhận biết hình vuông - hình tròn" lứa tuổi mẫu giáo 3-4 tuổi. Cô giáo Lê Thị Thảo

https://youtu.be/bMQ1f0CFbi4