Hoạt động KPKH: Sự hòa tan của nước ( Mẫu giáo nhỡ 4 - 5 tuổi B2)

Giáo viên thực hiện: Lê Thị Hồng Chính